[2 พ.ย. 65] ประชุม EOC กรณีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 16

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.

นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม EOC เพื่อติดตามสถานการณ์และมาตรการสำคัญในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค กรณีการเตรียมความพร้อมแผนฟื้นฟูสถานการณ์อุทกภัยและกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ให้แต่ละจังหวัดรายงานสถานการณ์แผนฟื้นฟูจากอุทกภัย และติดการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา ทุกเข็ม ในทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยให้แต่ละจังหวัดนำเสนอกลยุทธ์ในการฉีดวัคซีน เพื่อติดตามความคืบหน้าในการประชุม EOC ครั้งต่อไป

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10