[2 ธ.ค. 65] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมนคณะกรรมการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค และระบบสุขภาพปฐมภูมิ CPPO ครั้งที่ 1 / 2566

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น.

นายแพทย์ปฐมพงษ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค และระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10 (CPPO) ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ CPPO ครั้งที่ 1 / 2566 ผ่านระบบ Conferrence เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

นายแพทย์ปฐมพงษ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค และระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10 (CPPO) ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ CPPO ครั้งที่ 1 / 2566 ผ่านระบบ Conferrence เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 โดยเน้นการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข, ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข และผู้ตรวจราชการฯเขตสุขภาพที่ 10) เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์เขตสุขภาพที่ 10 การเป็นเขตสุขภาพชั้นนำด้านระบบสุขภาพปฐมภูมิ และภารกิจเขตสุขภาพ

  1. บริหารจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
  2. สร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัย
  3. ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญา การแพทย์ทางเลือก สมุนไพรไทยและการพึ่งตนเองทางสุขภาพของประชาชน

ณ ประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10