[2 ก.พ. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมกันประชุมหารือเพื่อการขอใช้พื้นที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ในการขยายพื้นที่การให้บริการ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.

เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมกันประชุมหารือเพื่อการขอใช้พื้นที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ในการขยายพื้นที่การให้บริการ

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย
นายแพทย์ธิติ แสงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานร่วมในการประชุม “เพื่อหารือในการขยายพื้นที่ในการให้บริการประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10” ประเด็นการขอใช้พื้นที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
นพ.ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จาก โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีมหาโพธิ์ อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี