[2 ก.พ. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามนโยบาย EMS

วันที่ 2 กุมกาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น.

เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามนโยบาย EMS

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก พญ.ประภาภรณ์ เพชรมาก รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน EMS (Environment, Modernization and Smart Service) เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10