[19-20 ก.ย. 65] ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) และสรุปผลการพัฒนางานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และสรุปผลการพัฒนางานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 โดย นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและค้นหาโอกาสในการพัฒนางานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในเขตสุขภาพ รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จ เปิดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ /แนวทางการพัฒนางาน ปัญหา อุปสรรค และร่วมกันกำหนดประเด็นและเป้าหมายในการพัฒนางานสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 10

กล่าวรายงานโดย นายแพทย์สุวิทย์โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด,รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด,ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์,โรงพยาบาลทั่วไป, ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 10

ณ โรงแรมพาโค เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา