[19 ม.ค. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานและทิศทางพัฒนางานด้าน Smart Service & Modernize Hospital ในปีงบประมาณ 2566

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เขตสุขภาพที่ 10 เพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานและทิศทางพัฒนางานด้าน Smart Service & Modernize Hospital ในปีงบประมาณ 2566 นอกจากนี้ยังได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เขตสุขภาพที่ 10 เพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานและทิศทางพัฒนางานด้าน Smart Service & Modernize Hospital ในปีงบประมาณ 2566 นอกจากนี้ยังได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ในการนี้ นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในฐานะประธาน Service plan ระดับเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมประชุมด้วย โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ CSO ระดับเขตสุขภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10 รองอำนวยการโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10 ประธาน และเลขา Service Plan ระดับเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม3 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจิญคุณ
ภาพ ศักดา ยอดสิงห์,เสฐียรพงษ์ มณีขาว,สุพรรณษา หลักทอง