[19 มิ.ย. 67] จังหวัดมุกดาหาร เขตสุขภาพที่ 10 ขับเคลื่อนการดำเนินงานเศรษฐกิจสุขภาพ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสมุนไพร

วันที่ 19 มิถุนายน 2567

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 10/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิด Wellness Center คลินิกแพทย์แผนไทย สาขาโรงพยาบาลหว้านใหญ่ และมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง ซึ่งจังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารมีนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานเศรษฐกิจสุขภาพโดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสมุนไพร เป้าหมายของจังหวัดมุกดาหารจะนำร่องที่แก่งกะเบา ตำบลป่งขามอำเภอหว้านใหญ่ เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ เกิดการจ้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชน โดยมีคณะผู้บริหารอสม. ภาครัฐและและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก