[19 มิ.ย. 66] “เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการฝากครรภ์คุณภาพ สำหรับแพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566”

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น.

นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รก.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการฝากครรภ์คุณภาพ สำหรับแพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566” ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รก.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการฝากครรภ์คุณภาพ สำหรับแพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566” ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี