[19 ต.ค. 65] ประชุม EOC กรณีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 14

วันนี้ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมประชุม EOC และได้มอบหมายให้นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม EOC เพื่อติดตามสถานการณ์และมาตรการสำคัญในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค กรณีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย โดยให้แต่ละจังหวัดรายงานสถานการณ์ในช่วงที่เกิดอุทกภัย เพื่อติดตามความคืบหน้าในการประชุม EOC ครั้งต่อไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10