[20 ก.ค. 66] Service Plan เขตสุขภาพที่ 10 ชัดการอบรมพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ (Multiple Trauma) เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น.

นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในนามประธานคณะกรรมการ Service Plan เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ (Multiple Trauma) เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566” เพื่อเป็นการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ (Multiple trauma) และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ (Multiple Trauma) รวมทั้งผู้รับผิดชอบงาน TEA Unit มีความรู้ความสามารถและทักษะการจัดการทางพยาบาลเพื่อดูแลผู้ป่วยในการตอบสนองความต้องการผู้ป่วยให้ครอบคลุมร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ มีทักษะการประเมินและวิเคราะห์ และ มีทักษะการใช้สารสนเทศและการจัดการข้อมูลทางการพยาบาล ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เขตสุขภาพที่ 10 (อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร, อำนาจเจริญ และมุกดาหาร) รวม 400 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 6/1 อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น.

มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในนามประธานคณะกรรมการ Service Plan เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดการอบรม“ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ(Multiple Trauma) เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566 ” เพื่อเป็นการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ (Multiple trauma) และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ (Multiple Trauma) รวมทั้งผู้รับผิดชอบงาน TEA Unit มีความรู้ความสามารถและทักษะการจัดการทางพยาบาลเพื่อดูแลผู้ป่วยในการตอบสนองความต้องการผู้ป่วยให้ครอบคลุมร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ มีทักษะการประเมินและวิเคราะห์ และ มีทักษะการใช้สารสนเทศและการจัดการข้อมูลทางการพยาบาล ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เขตสุขภาพที่ 10 (อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร, อำนาจเจริญ และมุกดาหาร) รวม 400 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ณ ห้องประชุม 6/1 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ
ภาพ ศักดา ยอดสิงห์