[19 ก.ค. 66] ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน NCD, One ER One LR, พัฒนาการเด็กปฐมวัย จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.30 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 เขตสุขภาพที่ 10 และคณะ ตรวจเยี่ยมการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน NCD, One ER One LR, พัฒนาการเด็กปฐมวัย จังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมมิ่งขวัญ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.30 น.
นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 เขตสุขภาพที่ 10 และคณะ ตรวจเยี่ยมการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน NCD, One ER One LR, พัฒนาการเด็กปฐมวัย จังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมมิ่งขวัญ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ