[19 ก.ค. 66] ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา ในการตรวจราชการฯ 2/2566 อำนาจเจริญ

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 เขตสุขภาพที่ 10 และคณะฯ และตรวจเยี่ยมเสริมพลัง ติดตามการดำเนินงานและรับฟังนำเสนอผลงานเด่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโพนเมือง ณ อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566
นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 เขตสุขภาพที่ 10 และคณะฯ และตรวจเยี่ยมเสริมพลัง ติดตามการดำเนินงานและรับฟังนำเสนอผลงานเด่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโพนเมือง ณ อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ