[18 ม.ค. 67] นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ครบรอบ 88 ปี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ภายใต้หัวข้อ “เลี้ยงลูกยุคใหม่ ดูแลอย่างไร ให้เก่ง ดี และมีสุข”

วันที่ 18 มกราคม 2566

โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ครบรอบ 88 ปี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ภายใต้หัวข้อ “เลี้ยงลูกยุคใหม่ ดูแลอย่างไร ให้เก่ง ดี และมีสุข” โดยมี นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในฐานะประธานกรรมการการจัดประชุม กล่าวรายงาน ในการจัดการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 และ 19 มกราคม 2567 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์บุคลากรทางการศึกษา และ ผู้ปกครองที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเลี้ยงและดูแลเด็กยุคใหม่ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายในการบริการสุขภาพเด็ก ในการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพงานอนามัยแม่และเด็ก รวมทั้งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ รณรงค์ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ได้ ฝากท้องเร็ว การเฝ้าระวังมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยง ลูกเกิดรอดมารดาคลอดปลอดภัย เพื่อตอบสนองตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร จากแผนกสาธารณสุขแขวงจำปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, บุคลากรโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ , บุคลากรเครือข่ายบริการ เขตสุขภาพที่ 10 , บุคลากรทางการศึกษา และ ผู้ปกครองที่สนใจ รวมทั้งหมด 600 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ , คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี , คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยากรในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร กระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย
ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ
ภาพ งานเวชนิทัศน์