[18 มิ.ย. 67] ประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคภัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 18 มิถุนายน 2567

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 และ พญ.อุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ / ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ร่วมงานประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคภัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดโดยกรมควบคุมโรค วัตถุประสงค์เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายตามพันธะสัญญานานาชาติ เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายระดับพื้นที่ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่ โรคไม่ติดต่อ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมฯ ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี