[18 พ.ค. 66] เขตสุขภาพที่ 10 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำ Executive Function : EF ในเด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ปี

วันที่ 18 พฤศภาคม 2566 เวลา 09.30 น.

เขตสุขภาพที่ 10 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำ (ครู ก) การส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาทักษะสมองการคิดเชิงบริหาร (Executive Function : EF) ในเด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ปี เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมพลอยพาเลช อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 18 พฤศภาคม 2566 เวลา 09.30 น.

เขตสุขภาพที่ 10 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำ (ครู ก) การส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาทักษะสมองการคิดเชิงบริหาร (Executive Function : EF) ในเด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ปี เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมพลอยพาเลช อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร