[17 ส.ค. 66] ผู้ตรวจราชการ เขต 10 เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการในความร่วมมือระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการในความร่วมมือระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง “มิติใหม่ของการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนภายใต้บทบาทของนักสาธารณสุข” ประจำปี 2566
พร้อมด้วยนายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับฯ ณ โรงแรมเนวดา คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 17 สิงหาคม 2566

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการในความร่วมมือระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง “มิติใหม่ของการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนภายใต้บทบาทของนักสาธารณสุข” ประจำปี 2566
พร้อมด้วยนายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับฯ ณ โรงแรมเนวดา คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพ ศักดา ยอดสิงห์