[17 ส.ค. 66] ผู้ตรวจราชการ เขต 10 เป็นประธานประชุมสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PPA) ในพื้นที่ ปี 2566 พร้อมมอบนโยบาย โครงการ PPA ปี 2567

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานประชุมสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PPA) ในพื้นที่ ปี 2566 และรับมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการ PPA ปี 2567 โดยมีผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี และผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference

วันที่ 17 สิงหาคม 2566

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PPA) ในพื้นที่ ปี 2566 และรับมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการ PPA ปี 2567 โดยมีผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี และผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference