[17 มี.ค. 66] ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานการขยายพื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานการขยายพื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ชั้น 9 อาคารสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานการขยายพื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ชั้น 9 อาคารสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี