[16 มี.ค. 66] ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมกิจกรรมการพบข้าราชการ บุคลากรทุกสาขาวิชาชีพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและติดตามผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 นำผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมกิจกรรมการพบข้าราชการ บุคลากรทุกสาขาวิชาชีพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและติดตามผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 นำผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมกิจกรรมการพบข้าราชการ บุคลากรทุกสาขาวิชาชีพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและติดตามผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ประธาน : นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 • เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานเด่นของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 7, 8, 9 และ 10
 • ชมวีดีทัศน์การดำเนินงาน ของเขตสุขภาพที่ 7, 8, 9 และ 10
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ผู้แทนเขตสุขภาพที่ 7, 8, 9 และ 10 รายงาน Output/Impact ต่อ
  ยอดระบบสุขภาพ จากนโยบายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  ให้ข้อแนะนำการดำเนินการด้านสุขภาพ ต่อผู้บริหารและบุคลากร เขตสุขภาพที่ 7, 8, 9 และ 10
 • บุคลากรบรรจุใหม่ช่วงโควิด กล่าวขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  เวลา 13.00 – 15.00 น.
  ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
  ประธาน :
  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ผ่านระบบ e-Social Welfare และส่งเสริมการใช้แอปพลิเคชัน Smart อสม. เขตสุขภาพที่ 7 และ 8 ปีงบประมาณ 2566
 • มอบนโยบายสำคัญ พร้อมทั้งให้ข้อแนะนำการดำเนินการด้านสุขภาพ กับ อสม และรับฟัง ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานปฐมภูมิ จากตัวแทน อสม. เขตสุขภาพที่ 7 และ 8