[17 พ.ค. 67] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปิด โครงการ พัฒนาต่อยอดเพื่อขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ ระยะที่ 2

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ประธานโครงการฯ) เป็นประธานในพิธีปิดการประชุม และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ พัฒนาต่อยอดเพื่อขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2566- 2567 ระยะที่ 2 เขตสุขภาพที่ 10 ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ เดือน มิถุนายน 2566 – 31 มีนาคม 2567 กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย นำเสนอสรุปผลการ ดำเนินงานทั้งประเภทบูธ และนำเสนอ Oral presentation ระดับจังหวัด การประกวดผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ 37 อำเภอ ประกวดคลิปวีดีโอ และถอดบทเรียน การจัดระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ แนวทางจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน แนวทางจัดระบบสุขภาพชุมชน การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ สำหรับโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิด STEMI และกระดูกสะโพกหัก (Hip fracture) รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน มอบเกียรติบัตร บุคคลต้นแบบ พื้นที่ต้นแบบ อสมต้นแบบ ผู้สูงอายุต้นแบบ ของเครือข่าย ทั้ง 5 จังหวัด เป้าประสงค์ให้มีการขยายผลโครงการฯ ที่เป็นประโยชน์ ในทุกอำเภอในเขตสุขภาพที่ 10 ต่อไป
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องด้านผู้สูงอายุ ทุกภาคส่วน ผู้บริหารจังหวัด นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน รวมทั้ง ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในระดับจังหวัดและอำเภอนำร่องทั้ง 33 อำเภอ จำนวน 300 คน โดยจัดประชุมจำนวน 2 วัน ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 2 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพรับรางวัล และภาพกิจกรรมทั้งหมด ประชุมวิจัยผู้สูงอายุไร้รอยต่อ เขต 10 ระหว่างวันที่ 16-17 พค. ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี ผ่าน GooGle Drive