[17 พ.ค. 67] เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล จ.อุบลราชธานี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ สาธารณสุขนิเทศก์/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 นางสาวธัญธารีย์ สันตพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 จังหวัดอุบลราชธานี ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานและการยกระดับศักยภาพในการดำเนินงาน ประกอบด้วย
– สถานชีวาภิบาล วัดพิชโสภาราม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
– โรงพยาบาลเขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
– โรงพยาบาลนาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
โดย นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขมราฐ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาบตระการพืชผล คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลเขมราฐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม นำเสนอและให้ข้อมูลผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน