[16 พ.ค. 67] สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 10 เปิดการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาต่อยอดเพื่อขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2566- 2567 ระยะที่ 2

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาต่อยอดเพื่อขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2566- 2567 ระยะที่ 2 เขตสุขภาพที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอสรุปผลการ ดำเนินงาน และถอดบทเรียน การจัดระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ แนวทางจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน แนวทางจัดระบบสุขภาพชุมชน การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ สำหรับโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิด STEMI และกระดูกสะโพกหัก (Hip fracture) รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน มอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบ พื้นที่ต้นแบบ อสม.ต้นแบบ ผู้สูงอายุต้นแบบ ของเครือข่ายทั้ง 5 จังหวัด
ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้านผู้สูงอายุทุกภาคส่วน ผู้บริหารจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน รวมทั้ง ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในระดับจังหวัด และอำเภอนำร่องทั้ง ๓๓ อำเภอ จำนวน 300 คน โดยจัดประชุม จำนวน 2 วัน ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 2 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี