[16 ก.พ. 67] นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ยุทธนา สุริยะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายแพทย์รัฐศาสตร์ สุดหนองบัว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร นางสุวรรณี แสนสุข รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร นายบรรจบ แสนสุข รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร นายสงบ ชื่นตา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร แพทย์หญิงธิดารัตน์ จิตมาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ตามประเด็นการตรวจราชการ ในการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 เขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 โรงพยาบาลยโสธร