[15 มิ.ย. 66] “เขตสุขภาพที่ 10 จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพทางการรักษาและป้องกันโรคหัวใจ สำหรับบุคลากรเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 10”

วันที่ 15 มิถุนายน 2566

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพทางการรักษาและป้องกันโรคหัวใจ สำหรับบุคลากรเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 10 กล่าวรายงานโดยนายแพทย์ตรี หาญประเสริฐพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์ของการอบรม เนื่องจากโรคหลอดเลือดหัวใจหรือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน เป็นสาเหตุการตายที่มีอัตราสูง บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ จำเป็นต้องมีความรู้ที่มีมาตรฐานทันสมัย มีทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางกรแพทย์ รวมทั้งการตัดสินใจทางคลินิกต่างๆเพื่อช่วยให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน การจัดอบรมพัฒนาบุคลากรในประเด็นการรักษา และป้องกันโรคหัวใจของเขตสุขภาพที่ 10

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพทางการรักษาและป้องกันโรคหัวใจ สำหรับบุคลากรเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 10 กล่าวรายงานโดยนายแพทย์ตรี หาญประเสริฐพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์ของการอบรม เนื่องจากโรคหลอดเลือดหัวใจหรือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน เป็นสาเหตุการตายที่มีอัตราสูง บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ จำเป็นต้องมีความรู้ที่มีมาตรฐานทันสมัย มีทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางกรแพทย์ รวมทั้งการตัดสินใจทางคลินิกต่างๆเพื่อช่วยให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน การจัดอบรมพัฒนาบุคลากรในประเด็นการรักษา และป้องกันโรคหัวใจของเขตสุขภาพที่ 10