[15 พ.ค. 67] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานประเด็นสุขภาพ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

แพทย์หญิงหญิงอุไรวรรณ จำรรจ์สิริ รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อติดตามการดำเนินงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง ในประเด็นเขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10