[15 พ.ค. 67] เขตสุขภาพที่ 10 ขับเคลื่อนงาน Happy Money MOPH+

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมาน ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้ นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนงานความมั่นคงปลอดภัยทางการเงิน เขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10