[15 ก.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมกับ วช. สพฉ. วสส.อุบล และวิายาพยาบาลฯ สรรพสิทธิฯ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาต่อยอดสู่ระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ ระยะที่ 2 เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2566 – 2567 ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2566

วันที่ 15 กันยายน 2566

นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี/รก.ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ กล่าวรายงานโดยนางสุวรรณี แสนสุข นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 15 กันยายน 2566
นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี/รก.ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ กล่าวรายงานโดยนางสุวรรณี แสนสุข นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อพัฒนาต่อยอดและขยายผลการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุบูรณาการอย่างไร้รอยต่อ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ ในการลดอัตราการเจ็บป่วย การเสียชีวิตจากกลุ่มโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และกระดูกสะโพกหัก จากการพลัดตกหกล้ม “ผู้สูงอายุรู้เท่าทัน ไม่เจ็บไม่ไข้ เป็นแล้วเข้าถึงไว ปลอดภัยไร้แทรกซ้อน”
โดยมีคณะผู้วิพากษ์จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO), นายแพทย์ยุทธนา สุริยะ ประธานคณะกรรมการดิจิทัล ระดับเขตสุขภาพ (CIO), พร้อมด้วยผู้แทนจากศูนย์วิชาการ และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และศูนย์วิชาการทุกแห่งเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้
ณ ห้องประชุม โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี