[15 ก.ย. 66] มหกรรมการรวมพลัง สานฝัน สร้างสรรค์เด็กไทย IQ เกิน 103 จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.

นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในมหกรรมการรวมพลัง สานฝัน สร้างสรรค์เด็กไทย IQ เกิน 103 จังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวรายงานโดยนายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ มีวัตถุประสงค์เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลง ประกาศเจตนารมณ์และความร่วมมือในการพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัดอำนาจเจริญ มีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 103 จุด ในปี 2569 โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ รองอธิการบดี ฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป/ชุมชน หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอำนาจเจริญ นายอำเภอทุกอำเภอ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และอสม. เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
#ร่วมสร้างเด็กอำนาจเจริญไอคิวเกิน103
ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 15 กันยายน 2566

นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในมหกรรมการรวมพลัง สานฝัน สร้างสรรค์เด็กไทย IQ เกิน 103 จังหวัดอำนาจเจริญกล่าวรายงานโดยนายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ มีวัตถุประสงค์เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลง ประกาศเจตนารมณ์และความร่วมมือในการพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัดอำนาจเจริญ มีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 103 จุด ในปี 2569 โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ รองอธิการบดี ฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป/ชุมชน หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอำนาจเจริญ นายอำเภอทุกอำเภอ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และอสม. เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
#ร่วมสร้างเด็กอำนาจเจริญไอคิวเกิน103
ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ