[15 ก.พ. 67] นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ในบริบทของ คปสอ.คําเขื่อนแก้ว และ รพ.สต.ดงแคนใหญ่

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ยุทธนา สุริยะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายแพทย์รัฐศาสตร์ สุดหนองบัว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร นางสุวรรณี แสนสุข รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร นายบรรจบ แสนสุข รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร นายสงบ ชื่นตา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร แพทย์หญิงธิดารัตน์ จิตมาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมรับฟังการบรรยายสรุป การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ในบริบทของ คปสอ.คําเขื่อนแก้ว และ รพ.สต.ดงแคนใหญ่ พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.สต.ดงแคนใหญ่ เพื่อเยี่ยมชมผลงานเด่นและรับทราบปัญหาการดําเนินงาน ในการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1ประจําปีงบประมาณ 2567 เขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ รพ.ส.ต.ดงแคนใหญ่และห้องประชุมนําชัย รพ.คําเขื่อนแก้ว