[14 มี.ค. 66] ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบ 1/2566 จังหวัดอุบลราชธานี คปสอ.เขมราฐ

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบ 1/2566 จังหวัดอุบลราชธานี คปสอ.เขมราฐ ณ รพ.สต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบ 1/2566 จังหวัดอุบลราชธานี คปสอ.เขมราฐ ณ รพ.สต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี