[14 มิ.ย. 67] เขตสุขภาพที่ 10 จัดอบรม “Basic Course of Family Medicine for Primary Care Doctor” รุ่น 2

วันที่ 14 มิถุนายน 2567

ขตสุขภาพที่ 10 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฐมภูมิ (Basic Course of Family Medicine for Primary Care Doctor) เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 2 ในรูปแบบ Online และ Onsite ในระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมกับ
ศูนย์เรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว เขตสุขภาพที่ 10 ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขให้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฐมภูมิ (Basic Course of Family Medicine for Primary Care Doctor) เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 2 เพื่อพัฒนาแพทย์ให้มีความรู้ความเข้าใจ ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและทักษะการปฏิบัติงานตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัวในการปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ชั้นปีที่ 2 และแพทย์ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว Short course, Basic course และคณะวิทยากรจากศูนย์เรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว และพัฒนาระบบปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10