[14 ธ.ค. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ ประชุมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญสาขาสูตินรีเวชกรรม และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมการมีบุตรและภาวะมีบุตรยาก

วันที่ 14 ธันวาคม 2566

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุลากรด้านการส่งเสริมการมีบุตรและภาวะมีบุตรยาก เขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ตามนโยบายส่งเสริมการมีบุตร เป้าหมายเพื่อ พัฒนาศักยภาพบุคลากร สูติแพทย์ แพทย์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลประจำคลินิกส่งเสริมการมีบุตรในโรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลแม่ข่ายที่มีสูติแพทย์