[14 ก.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมกับ วช. สพฉ. วสส.อุบล และวิายาพยาบาลฯ สรรพสิทธิฯ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาต่อยอดสู่ระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ ระยะที่ 2 เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2566 – 2567 ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2566

วันที่ 14 กันยายน 2566

คณะวิจัยพัฒนาต่อยอดเพื่อขยายผลรูปแบบระบบบริการสุขภาพชุมชน สู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ ระยะที่ 2 โดยทีมวิจัยจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินและทีมพื้นที่ แนะนำทีมวิจัยจากส่วนกลางและทีมวิจัยในพื้นที่ จากนั้นเป็นการนำแผนการดำเนินงานและเป้าหมายของโครงการวิจัยระยะที่ 2 จากนั้นเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางการจัดระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ โรคหลอดเลือดสมอง (STROKE) โรคหลอดเลือดหัวใจ (STEMI) และกระดูกสะโพกหัก (Hip Fracture) แนวทางการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การจัดระบบสุขภาพชุมชน และการใช้งานแพลตฟอร์มระบบข้อมูลสารสนเทศผู้สูงอายุ
ในช่วงบ่าย เป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนาต่อยอดเพื่อขยายผลรูปแบบระบบบริการสุขภาพชุมชน สู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ ระยะที่ 2 เป็นกลุ่มจังหวัด 5 จังหวัด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร เพื่อที่จะนำเสนอแผนปฏิบัติการต่อผู้วิพากษ์ ต่อไป

วันที่ 14 กันยายน 2566
คณะวิจัยพัฒนาต่อยอดเพื่อขยายผลรูปแบบระบบบริการสุขภาพชุมชน สู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ ระยะที่ 2 โดยทีมวิจัยจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินและทีมพื้นที่ แนะนำทีมวิจัยจากส่วนกลางและทีมวิจัยในพื้นที่ จากนั้นเป็นการนำแผนการดำเนินงานและเป้าหมายของโครงการวิจัยระยะที่ 2 จากนั้นเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางการจัดระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ โรคหลอดเลือดสมอง (STROKE) โรคหลอดเลือดหัวใจ (STEMI) และกระดูกสะโพกหัก (Hip Fracture) แนวทางการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การจัดระบบสุขภาพชุมชน และการใช้งานแพลตฟอร์มระบบข้อมูลสารสนเทศผู้สูงอายุ
ในช่วงบ่าย เป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนาต่อยอดเพื่อขยายผลรูปแบบระบบบริการสุขภาพชุมชน สู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ ระยะที่ 2 เป็นกลุ่มจังหวัด 5 จังหวัด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร เพื่อที่จะนำเสนอแผนปฏิบัติการต่อผู้วิพากษ์ ต่อไป
ณ ห้องประชุม โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี