[14 ก.ย. 65] ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขต 10 นำทีมผู้บริหาร เขตสุขภาพและบุคลากร เข้าร่วมงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565

วันที่ 14 กันยายน 2565

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ นำเสนอผลการดำเนินงาน เพื่อถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานและนวัตกรรม ในพื้นที่ในโครงการการพัฒนาเครือข่าย สุขภาพและผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อส่งเสริม การดูแลหญิงตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็กไทยปี 2565 ภายใต้ โครงการ ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565 โดย นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่10 นำทีมผู้บริหาร เขตสุขภาพและบุคลากร เข้าร่วมงานประชุมในครั้งนี้ ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา