[13 มิ.ย. 66] ผู้ตรวจราชการ และผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดเลย

วันที่ 13 มิถุนายน 2566

นายแพทยสมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

นายแพทยสมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย