[15 มิ.ย. 66] ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดการประชุม “สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการสัญจร เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2566”

วันที่ 15 มิถุนายน 2566

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสัญจร สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย การพัฒนาศักยภาพ นักกำหนดอาหาร นักโภชนาการ โภชนากร เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชั่น อุบลราชธานี กล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.ชนิดา ปโชิตการ นายกสมาคมคณะกรรมการสมาคมนักกำหนดอาหาร แห่งประเทศไทย

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสัญจร สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย การพัฒนาศักยภาพ นักกำหนดอาหาร นักโภชนาการ โภชนากร เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชั่น อุบลราชธานี กล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.ชนิดา ปโชิตการ นายกสมาคมคณะกรรมการสมาคมนักกำหนดอาหาร แห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม คือ เพื่อให้องค์ควมารู้ ทักษะ และแนวทางในการดูแลผู้ป่วย ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายของนักกำหนดอาหาร นักโภชนาการ โภชนากร เขตสุขภาพที่ 10