[13 พ.ค. 67] เขตสุขภาพที่ 10 ติดตามรายการก่อสร้าง งบลงทุน ปี 2567 จังหวัดอุบลราชธานีสาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ปี 2567[9 พ.ค. 67] เขตสุขภาพที่ 10 ติดตามรายการก่อสร้าง งบลงทุน ปี 2567 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 รวมคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านนาโสก ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีแพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ กรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานในการตรวจเยี่ยม