[13 ธ.ค. 65] ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 มอบนโยบายทิศทางการดำเนินงานความร่วมมือระหว่าง สธ.กับ สปสช ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

13 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น.

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 มอบนโยบายทิศทางการดำเนินงานความร่วมมือระหว่าง สธ.กับ สปสช ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 มอบนโยบายทิศทางการดำเนินงานความร่วมมือระหว่าง สธ.กับ สปสช ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566 ในระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2565 โดยมี นายสุรพล สายพันธ์ ประธาน อปสข.เป็นประธานเปิดการประชุม
การประชุมชี้แจงครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขที่มีประโยชน์ตลอดจนสามารถส่งข้อมูลได้ถูกต้องทันเวลาตามแนวทางที่กำหนดอันจะส่งผลให้หน่วยบริการได้รับงบประมาณที่ถูกต้องครบถ้วนตามบริการที่เกิดขึ้นจริง