[13 ธ.ค. 65] ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่10 ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือและประกาศเจตนารมณ์ “ขยายความร่วมมือสู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบการขับเคลื่อนประเด็น หรือปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10”

วันนี้ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือและประกาศเจตนารมณ์ “ขยายความร่วมมือสู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบการขับเคลื่อนประเด็น หรือปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10”

นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือและประกาศเจตนารมณ์ “ขยายความร่วมมือสู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบการขับเคลื่อนประเด็น หรือปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10”

โดยคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10 จัดเวทีขยายความร่วมมือสู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบการขับเคลื่อนประเด็น หรือปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10 มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบการขับเคลื่อนประเด็นหรือปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อลงนามข้อตกลงความร่วมมือและประกาศเจตนารมณ์”ขยายความร่วมมือสู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบการขับเคลื่อนประเด็น หรือปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10″ ในประเด็นการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการพัฒนาเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี