[12 ม.ค. 66] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของเขตสุขภาพที่ โดยใช้หลัก “6 Smart Excellence R10” ประจำปีงบประมาณ 2566

ในวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมทิศทางการดำเนินงานของ เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อกำหนดนโยบายและมอบหมายตัวชี้วัด ในการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566 พร้อมทั้งติดตามโครงการและแผนงานของแต่ละ C, การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ และคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ, การติดตามวาระงบลงทุนและงบค่าเสื่อม รวมถึงติดตามโครงการรองรับการตรวจเยี่ยมของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมทิศทางการดำเนินงานของ เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อกำหนดนโยบายและมอบหมายตัวชี้วัด ในการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566 พร้อมทั้งติดตามโครงการและแผนงานของแต่ละ C, การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ และคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ, การติดตามวาระงบลงทุนและงบค่าเสื่อม รวมถึงติดตามโครงการรองรับการตรวจเยี่ยมของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย : ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10 และผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องในเขตสุขภาพที่ 10