[12 มิ.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ประเมินงานนโยบาน EMS (Environment Modernization And Smart Service) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 12 มิถุนายน 2566

แพทย์หญิงประภาพร เพชรมาก ประธานคณะกรรมการฯ/รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินตามนโยบาย EMS ลงพื้นที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อตรวจประเมินตามนโยบาย EMS ระดับต้นแบบ The Best เขตสุขภาพที่ 10 ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายแพทย์สาโรช สมชอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี/รองประธานฯ และคณะกรรมการประเมินตามนโยบาย EMS เขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการตรวจประเมินครั้งนี้

แพทย์หญิงประภาพร เพชรมาก ประธานคณะกรรมการฯ/รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินตามนโยบาย EMS ลงพื้นที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อตรวจประเมินตามนโยบาย EMS ระดับต้นแบบ The Best เขตสุขภาพที่ 10 ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายแพทย์สาโรช สมชอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี/รองประธานฯ และคณะกรรมการประเมินตามนโยบาย EMS เขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการตรวจประเมินครั้งนี้
โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี