[12 ตค. 66] ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมติดตามการขับเคลื่อนตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 12 ตุลาคม 2566

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพ 10 ปีงบประมาณ 2567 ใน 13 ประเด็นหลัก Quick Win 100 วัน ของเขตสุขภาพที่ 10
ผู้เข้าร่วมประชุม : ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการทุกแห่ง คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และผ่านการประชุมทางไกล Webex Conference