[11 พ.ค. 66] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 5/2566 (ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2566)

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 5/2566 (ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2566) เพื่อติดตามการดำเนินงานภายในเขตสุขภาพ พร้อมด้วย นางกองมณี สุรวงษ์สิน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 5/2566 (ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2566) เพื่อติดตามการดำเนินงานภายในเขตสุขภาพ พร้อมด้วย นางกองมณี สุรวงษ์สิน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference
โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้

  • การบริหารตำแหน่งว่างข้าราชการ
  • การขับเคลื่อนการดำเนินงาน PM สมุนไพร เพื่อเศรษฐกิจ
  • สถานการณ์โควิด-19 เขตสุขภาพที่ 10 และการให้บริการวัคซีนโควิด 19
  • การขยายศักยภาพการบริการด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์-โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี
  • การบริหารงบลงทุนปี 2566 เขตสุขภาพที่ 10
  • สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม เขตสุขภาพที่ 10 (งบดำเนินงาน, งบลงทุน, งบ COVID-19)
  • การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10
  • ความก้าวหน้าการดำเนินเงินของหน่วยงาน,C และ PM ต่างๆ