[24 เม.ย. 66] นพ.ทวีศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามนโยบาย เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 1/2566 เขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายเขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

ซึ่งคณะกรรมการนี้ แต่งตั้งขึ้นตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้ง เขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อน ระบบสุขภาพ เพื่อรองรับการดำเนินการตามนโยบาย การปฏิรูป ประเทศ ด้านสาธารณสุขในแต่ละเขตสุขภาพของกระทรวง สาธารณสุข ให้เกิดความคล่องตัว

วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น.
นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายเขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10
ซึ่งคณะกรรมการนี้ แต่งตั้งขึ้นตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้ง เขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อน ระบบสุขภาพ เพื่อรองรับการดำเนินการตามนโยบาย การปฏิรูป ประเทศ ด้านสาธารณสุขในแต่ละเขตสุขภาพของกระทรวง สาธารณสุข ให้เกิดความคล่องตัว โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง ส่วนราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อตอบสนองต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง มากยิ่งขึ้น ให้สามารถจัดบริการสุขภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน โดยมี นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวง
พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม รวมทั้งผ่านระบบ VDO conference
สาระสำคัญวันนี้ คือ

  • นำเสนอระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ
  • การประกาศรายชื่อคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ
  • การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอื่นๆ
  • การนำเสนอข้อคิดเห็นจาก คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ
    การเตรียมความพร้อมของกรรมการอื่นๆ
  • วาระเพิ่มเติม การขยายการพัฒนาศักยภาพ การให้บริการ ของ รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์