[10 มิ.ย. 67] เขตสุขภาพที่ 10 จัดอบรม “Basic Course of Family Medicine for Primary Care Doctor”

วันที่ 10 มิถุนายน 2567

แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์/
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ได้รับมอบหมายจาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฐมภูมิ (Basic Course of Family Medicine for Primary Care Doctor) เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 1 ในรูปแบบ Online และ Onsite ในระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมกับ
ศูนย์เรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว เขตสุขภาพที่ 10 ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขให้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฐมภูมิ (Basic Course of Family Medicine for Primary Care Doctor) เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 1 เพื่อพัฒนาแพทย์ให้มีความรู้ความเข้าใจ ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและทักษะการปฏิบัติงานตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัวในการปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ชั้นปีที่ 2 และแพทย์ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว Short course, Basic course และคณะวิทยากรจากศูนย์เรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว และพัฒนาระบบปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10