[10 พ.ย. 65] ผู้ตรวจราชกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 10 ปี พ.ศ. 2565) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในเขตสุขภาพที่ 10

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 10 ปี พ.ศ. 2565) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในเขตสุขภาพที่ 10 มีวาระการประชุม ดังนี้ การประชุมติดตาม การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID19 เขตสุขภาพที่ 10 และเน้นการรณรงค์ฉีดวัคซีนในกลุ่มกระตุ้นวัคซีน, การนำเสนอแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 2566-2570 เขตสุขภาพที่ 10, การนำเสนอแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 จากคณะกรรมการ 9 C (CPO,CSO,CPPO,CHRO,COO,CFO,CIO,CQO), วาระเรื่องจากศูนย์วิชาการ และเรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา

โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุมดังกล่่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference