[10 ก.พ. 66] ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อทราบข้อมูลทั่วไปและร่วมกันวางแผนการพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลมุกดาหาร

วันที่ 10 กุมกาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อทราบข้อมูลทั่วไปและร่วมกันวางแผนการพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลมุกดาหาร

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อทราบข้อมูลทั่วไปและร่วมกันวางแผนการพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลมุกดาหาร