[10 ก.พ. 66] ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อวางระบบในการบริหารจัดการในสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 10 กุมกาพันธ์ 2566 เวลา 15.30 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อวางระบบในการบริหารจัดการในสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และพัฒนาการดำเนินงานของเขตสุขภาพที่ 10

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อวางระบบในการบริหารจัดการในสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และพัฒนาการดำเนินงานของเขตสุขภาพที่ 10