[10 ก.พ. 66] ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256 6 จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลมุกดาหาร

วันที่ 10 กุมกาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10

เป็นประธานการประชุมสรุปผลการตรวจราชการ ระดับกระทรวง กรณีปกติรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256 6 จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลมุกดาหาร

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10
เป็นประธานการประชุมสรุปผลการตรวจราชการ ระดับกระทรวง กรณีปกติรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256 6 จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลมุกดาหาร