[10ต.ค.65] สถานการณ์อุทกภัย เขตสุขภาพที่ 10 06.00 น.

รายงานสถานการณ์เฝ้าระวังอุทกภัย ณ 10 ตุลาคม 2565 (06.00 น.) จากข้อมูลพบว่า

ขอรายงานสถานการณ์เฝ้าระวังอุทกภัย ณ 10 ตุลาคม 2565 (06.00 น.) พบว่า ;

 1. เขื่อนและฝายต้นน้ำมูล, ชี 8 แห่ง พบว่า;
  ■2 แห่งเก็บกักน้ำมากที่ระดับสีแดง>100% คือ เขื่อนอุบลรัตน์, ลำตะคอง
  ■6 แห่งเก็บกักน้ำมากที่ระดับสีแดง>90% คือ เขื่อนสิริธร, จุฬาภรณ์, ลำพระเพลิง, ลำนางรอง, ลำปาว, ลำแซะ
 2. ข้อมูลเฝ้าระวังระดับน้ำ 3 จังหวัด 25 สถานี;
  ■ ส่วนมากน้ำสูงระดับสีแดง ” วิกฤต” เกินค่าความจุลำน้ำ และล้นตลิ่ง 19 สถานี ;
  – จ.อุบลราชธานี (10/12) , สถานี M.7 เพิ่ม 0.03 m.
  – จ.ศรีสะเกษ (7/8)
  – จ.ยโสธร (2/5)
 3. ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่
  ■ สรุป:
  ในพื้นที่ใกล้แม่น้ำหลายพื้นที่มีน้ำท่วม ระดับน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง “ระดับวิกฤต” กระทบต่อสุขภาพ, การดำรงชีวิต ปชช.
  เพื่อโปรดทราบ
  SAT.: Flooding response

งาน SAT., สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี